01.01.2023 r.

Regulamin sklepu

 

§ 1 Definicje

Poniżej podanym wyrażeniom pisanym z wielkiej litery należy przypisać następujące znaczenie na gruncie całego Regulaminu:

 1. Administrator – Ambience. Interior Design – Agnieszka Konieczna, adres: ul. Do Świdówki 29, 32-020 Wieliczka, NIP: 6793173080, REGON: 381013131,
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Kurs – towar, który jest wykładem lub lekcją albo większą ilością wykładów lub lekcji na określony temat przeprowadzany w formie wynikającej z opisu towaru (określony w Sklepie Internetowym jako kurs),
 4. Platforma Kursowa – platforma, na której będą udostępniane towary będące Kursami, działająca pod witryną kursy.agnieszkakonieczna.com.
 5. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://agnieszkakonieczna.com/polityka-prywatnosci-2/ który określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady korzystania z plików cookies przez Sklep Internetowy,
 6. Produkty – oferowane Użytkownikom za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Administratora produkty, towary i usługi, szczegółowo skatalogowane w odpowiedniej zakładce Sklepu Internetowego,
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,
 8. Sklep Internetowy – sklep internetowy funkcjonujący pod domeną internetową agnieszkakonieczna.com, której właścicielem i administratorem jest Administrator,
 9. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Sklep Internetowy,
 10. Użytkownik Zalogowany – Użytkownik, który założy konto w Sklepie Internetowym.

§ 2 Przedmiot Regulacji

 1. Regulamin określa:
  1.1. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Użytkownika,
  1.2. zasady dokonywania sprzedaży Produktów przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Dokumentem uzupełniającym Regulamin jest Polityka Prywatności.
 3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności w każdym czasie w odpowiedniej zakładce Sklepu Internetowego. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik winien:
  1.1. posiadać komputer, laptop, tablet, telefon lub inne urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet,
  1.2. jedną z poniżej wskazanych przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome,
  • Mozilla Firefox,
  • Microsoft Edge,
  • Opera lub Opera Developer,
  • Internet Explorer,
  • Safari.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego w przypadku niespełnienia przez Użytkownika wymogów, o których mowa w ust. 1.
 3. Użytkownik pragnący dokonać zakupu w Sklepie Internetowym
  3.1. winien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  3.2. zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • dane podmiotu gospodarczego, w imieniu którego Użytkownik działa (firma, NIP, adres, adres do doręczeń),
  • adres poczty elektronicznej Użytkownika lub podmiotu gospodarczego, w imieniu którego Użytkownik działa.
 4. Użytkownik dla skorzystania z zakupionego towaru winien zarejestrować się do Sklepu Internetowego podając:
  4.1. imię i nazwisko Użytkownika,
  4.2. dane podmiotu gospodarczego, w imieniu którego Użytkownik działa (firma, NIP, adres, adres do doręczeń),
  4.3. adres poczty elektronicznej Użytkownika lub podmiotu gospodarczego, w imieniu którego Użytkownik działa.
 5. Użytkownik Zalogowany ustanawia swój login (adres jego poczty elektronicznej) oraz hasło. Parametry do logowania do Sklepu Internetowego Użytkownik Zalogowany jest obowiązany chronić przed dostępem osób nieuprawnionych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika Zalogowanego danych do logowania osobom trzecim.
 6. Użytkownik Zalogowany winien potwierdzić drogą elektroniczną zarejestrowanie się w Sklepie Internetowym. Potwierdzenie zarejestrowania w Sklepie Internetowym następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora Użytkownikowi Zalogowanemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 7. Dla skorzystania przez Użytkownika z newslettera, Użytkownik winien podać swoje imię oraz adres poczty elektronicznej.
 8. Dla skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, Użytkownik winien podać swoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego upoważnia Administratora do nawiązania z nim kontaktu drogą elektroniczną.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość podanych przez Użytkownika danych. Użytkownik zobowiązany jest podawać dane zgodnie z prawdą.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
  1.1. udostępnianie Sklepu Internetowego,
  1.2. przetwarzanie formularza zamówienia,
  1.3. przetwarzanie formularza kontaktowego,
  1.4. tworzenie i administrowanie kontem Użytkownika (tylko w przypadku Użytkowników zalogowanych),
  1.5. przetwarzanie komentarzy w Sklepie Internetowym,
  1.6. Newsletter,
  1.7. dostawa towarów lub dostępu do towarów.
 2. Przez zapis na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej Administratora.
 3. Komentarze zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia komentarzy, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub są poniżej granicy dobrego smaku. Ocena Administratora może być arbitralna, a Użytkownicy akceptują ten fakt.
 4. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną. Reklamację składa się Administratorowi za pośrednictwem danych podanych w paragrafie 5.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni. W przypadku Konsumentów, brak odpowiedzi w powyższym terminie na reklamację oznacza jej uwzględnienie.
 6. Użytkownik niezadowolony z rozstrzygnięcia Administratora może wnieść wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek ten rozpoznaje Administrator w terminie 30 dni.
 7. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na udział w newsletterze składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem linku w otrzymanej już pocztą elektroniczną informacji handlowej lub za pośrednictwem sposobu kontaktowania się z Administratorem podanym w paragrafie 5.
 8. Użytkownik Zalogowany uprawniony jest w każdym czasie do usunięcia swojego konta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem funkcjonalności znajdujących się w ustawieniach konta Użytkownika Zalogowanego. Powyższe nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie przez Administratora danych (w tym danych osobowych) Użytkownika oraz podmiotu gospodarczego, w imieniu którego Użytkownik działa.
 9. Administrator może umożliwić Użytkownikom niektórych Kursów udział w transmisjach wideo lub audio na żywo w zamkniętej grupie na portalu facebook lub poprzez tajny link do niepublicznej transmisji na Youtube. Udział w transmisjach na grupie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga dostępu do portalu facebook (w tym konta na tym portalu). Dostęp do odpowiedniej grupy uzyskają Użytkownicy, którzy zakupili odpowiedni kurs (towar będący kursem sprzedawanym przez Administratora, który w ofercie ma dostęp do danej grupy.). Użytkownikowi zostanie przesłany link do grupy mailowo. Aby dostać się do grupy, Użytkownik musi wystąpić z prośbą o dodanie go. Osoby te będą ręcznie dodawane przez Administratora, który personalia z portalu facebook będzie sprawdzał ze sporządzoną przez niego listą kursantów.
 10. Link do niepublicznej transmisji na Youtube do analogicznego wystąpienia na żywo jak w grupie na facebooku zostanie również przesłany Użytkownikowi mailowo oraz zawarty wewnątrz Kursu pod hasłem „sesje Q&A”.
 11. Informacja o tym, czy dany Kurs oferuje dostęp do dedykowanej grupy na facebooku lub/i udział w transmisjach na żywo zawarta jest w opisie towaru na stronie typu landing page.
 12. Kursy będące nagraniami webinarów nie przewidują transmisji na żywo ani dostępu do zamkniętych grup na facebooku.

§ 5 Dane kontaktowe do Administratora

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • poprzez użycie formularza kontaktowego,
 • poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@agnieszkakonieczna.com
 • pisemnie na adres podany w paragrafie pierwszym.

§ 6 Dokonywanie zakupów

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Administrator oświadcza, iż w ramach Sklepu Internetowego będzie on sprzedawał Produkty mające charakter treści cyfrowych, które będą przesyłane Użytkownikom w formie korespondencji pocztą elektroniczną.
 3. Administrator oświadcza, że w ramach Sklepu internetowego będzie on sprzedawał Usługi cyfrowe w postaci konsultacji online, szczegółowe informacje na temat konsultacji online pod poniższym linkiem: https://agnieszkakonieczna.com/konsultacje/
 4. Użytkownik Zalogowany będzie mógł również skorzystać z towarów poprzez dostęp do katalogu zakupów w strefie klienta dostępnej z poziomu funkcjonowania konta Użytkownika.
 5. Użytkownicy, którzy dokonali zakupu Kursu wyrażają zgodę na przesyłanie im informacji dotyczących Kursu (między innymi nadchodzących premier modułów oraz sesji Q&A) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody jest możliwe przez kontakt z Administratorem w sposób określony w paragrafie 5 lub poprzez link do wypisania się z listy mailingowej zawarty pod koniec każdej wiadomości.
 6. Użytkownicy, którzy dokonując zakupu jednocześnie zapisali się do Newslettera zaznaczając odpowiedni, dobrowolny checkbox, wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości, w tym ofert handlowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie Internetowym może:
  7.1. skorzystać z opcji „Zamów” i przejść do kasy (do formularza zamówienia na wybrany w ramach opcji „Zamów” towar),
  7.2. skorzystać z funkcjonalności „Koszyk” zbierając poszczególne towary do „Koszyka” i przejść do formularza zamówienia (do kasy).
 8. Za dane wpisane w formularz zamówienia odpowiada Użytkownik.
 9. Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności (zob. paragraf 7). Po dokonaniu wyboru pojawi się ostateczna kwota, którą Użytkownik w momencie zakupu jest zobowiązany zapłacić.
 10. Użytkownik potwierdza zamiar kupna towarów wskazanych w formularzu zamówienia poprzez kliknięcie w opcję „Zamawiam i płacę”, składając tym samym ofertę zawarcia umowy. Użytkownik tym samym wyraża zgodę na dostarczenie mu dokumentów rozliczeniowych (faktury VAT) drogą elektroniczną bez podpisu Użytkownika.
 11. Umowa dochodzi do skutku z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Administratora na adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie to może być zastąpione dystrybucją zakupionego towaru lub przesłaniem linku z dostępem do towaru.
 12. Dystrybucja zakupionych towarów niebędących Kursami odbędzie się drogą elektroniczną.
 13. Dostęp do Kursów będzie możliwy za pośrednictwem Platformy Kursowej. Użytkownik w celu zapoznania się z kursem obowiązany jest zalogować do Platformy Kursowej. Link do Kursu zamieszczonego na Platformie Kursowej oraz dane do logowania będą przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika.
 14. Towary lub link z dostępem do towarów będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
 15. Wysłanie towaru lub linku z dostępem do towaru zamówionego przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia oznacza spełnienie świadczenia przez Administratora. W przypadku Kursów, które są zaplanowane na przyszłość w odniesieniu do momentu dokonania zakupu, spełnianie świadczenia przez Administratora rozpocznie się w momencie rozpoczęcia się Kursu.
 16. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić folder spamu na poczcie elektronicznej wskazanej przez niego w formularzu zamówienia.
 17. Użytkownik składając zamówienie w imieniu podmiotu gospodarczego innego niż sam Użytkownik oświadcza, iż jest uprawniony do zawierania umów w imieniu tego podmiotu.
 18. W przypadku gdy Użytkownik działa w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego innego niż sam Użytkownik, zobowiązany on jest przekazać treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności temu podmiotowi. Obowiązki Użytkownika wynikające z Regulaminu stosuje się odpowiednio do podmiotu gospodarczego, w którego imieniu działa Użytkownik.
 19. Użytkownik, który wykupił Kurs zobowiązany jest:
  19.1. przestrzegać regulaminu Platformy Kursowej,
  19.2. chronić konto zarejestrowane na Platformie Kursowej przed dostępem  osób nieuprawnionych.
 20. Zabrania się udzielania lub ułatwienia udzielenia przez Użytkownika dostępu do Kursów znajdujących się na Platformie Kursowej osobom trzecim. W przypadku, gdy Użytkownik narusza niniejsze postanowienie, Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Kursu.
 21. W zakresie innych niż Kursy towarów, Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego rozpowszechniania takich towarów.
 22. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 23. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 24. W każdym przypadku informowania na stronie Sklepu internetowego  o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 25. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 7 Płatność

 1. Administrator przewiduje następujące sposoby płatności:
  1.1. przelewy24
  1.2. tpay
 2. Za zamówione towary można zapłacić wyłącznie w formie przedpłaty.
 3. Brak zapłaty oznaczać będzie, iż nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy stronami. Jeżeli płatność nie została dokonana, oferta przestaje wiązać Strony w przypadku niedokonania płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia formularza zamówienia.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie innym aniżeli w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną mogą dotyczyć wyłącznie sytuacji, w której Użytkownikowi nie został doręczony na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej zakupiony towar lub link do towaru. Prawo do złożenia reklamacji ma podmiot, w imieniu którego Użytkownik działał zawierając umowę. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów.
 2. Użytkownik (ani podmiot, w którego imieniu Użytkownik działał zawierając umowę) nie może podnosić w reklamacji, iż zakupione przez niego towary nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów ani Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni, a w przypadku Konsumentów, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku gdy  reklamacja Konsumentowi nie została udzielona w terminie określonym w ust. 3, uważa się, że Administrator uznał reklamację.
 5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy.
 7. Administrator może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Administrator nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową 
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić do zgodności z umową; 
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 
  5. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

9. Jeżeli towar inny niż treści lub usługi cyfrowe  jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta  może żądać jego naprawy lub wymiany.

10. Administrator może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Administratora, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11. Konsument udostępnia Administratorowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Administrator odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

 1. Administrator odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; 
 2. Administrator nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 3.  brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 5. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

14. Odpowiedzialność Administratora za szkodę poniesioną przez Użytkownika lub przez podmiot w którego imieniu Użytkownik zawarł umowę z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do kwoty zapłaconej na rzecz Administratora z tytułu zawartej umowy i nie obejmuje utraconych korzyści. Postanowienie niniejsze nie dotyczą Konsumentów.

15. Reklamacje mogą być także składane w przypadku nieudostępnienia przez Administratora dostępu do zamkniętej grupy na portalu facebook, jeśli dostęp był częścią oferty zakupionego przez Użytkownika towaru.

§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Konsumenta, jeśli wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Administratora.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 1. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
 2. konsument i Administrator uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Administrator nie dostarczył ich w tym terminie.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienie do umów:
4.1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
4.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4.3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
4.4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do  osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Zmiany Regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu są możliwe w sposób umożliwiający Użytkownikowi uprzednie zapoznanie się z Regulaminem. Archiwalna treść Regulaminu w dalszym ciągu będzie dostępna na stronie internetowej Administratora.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika na zasadach określonych w art. 384-384[1] k.c.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Produkty są egzemplarzami utworów, które to utwory są chronione prawem autorskim.
 2. Dostarczenie Użytkownikowi zamówionego Produktu w żaden sposób nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich (osobistych, zależnych, ani majątkowych) do utworu podlegającego prawom autorskim Administratora.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny dla Wieliczki. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów.
 2.  Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR – więcej informacji https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku, gdyby któreś z postanowień Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, pozostała część Regulaminu jest ważna i skuteczna. W takim przypadku zamiast postanowień nieważnych lub nieskutecznych automatycznie należy stosować takie postanowienia, które byłyby ważne i skuteczne i jednocześnie najbliższe woli Stron.

 

Przeczytaj regulamin sklepu obowiązujący do 19.01.2022 r.

Przeczytaj regulamin obowiązujący od 19.01.2022 do 31.12.2022 r.